Бизнес fm

Бизнес fm

Управлението на бизнес сграда или комплекс означава договорни отношения с голям брой фирми – наематели и външни изпълнители. С FM Center поддържате цялата документация за дадена компания на едно място – договори, анекси, допълнителни документи. Това ви позволява бърз достъп до необходимата информация, а автоматизираното известяване ви

гарантира, че няма да пропуснете важни дати и/или задачи.

FM Center ви дава цялостна картина на финансовото състояние, което ви помага да планирате очакваните приходи и да разпределите по-ефективно разходите си.

В условията на бързо увеличаващ се брой фасилити и пропърти мениджмънт фирми, софтуерното обезпечаване е от изключително значение за качеството и конкурентността на предлаганите услуги. FM Center предоставя разнообразни решения за управление и контрол на всички процеси, свързани с експлоатацията на недвижима собственост.

Системата дава възможност да се изготвят планове за поддръжка на сградите и инсталациите и да се дефинират и контролират задачите, свързани с нея. С FM Center удобно и лесно генерирате необходимите ви справки и изготвяте точни анализи и прогнози.

Организации с голям брой офиси и филиали, банки, осигурителни дружества, холдингови структури, хипермаркети, търговски вериги

Управлението и поддръжката на голям брой офиси, често в различни населени места, е нелека задача, която изисква добра организация и голям ресурс. FM Center ви дава за възможност централизирано управление и подобрява контрола в организацията.

Единната база данни, достъпна за всички офиси и филиали, съкращава значително времето за изпълнение на задачите, минимизира риска от грешки и води до съкращаване на разходи.

Отдаването под наем на малки площи на голям брой клиенти за сравнително кратък период от време е истинско предизвикателство при управлението на жилищни комплекси и ваканционни селища. FM Center ви позволява да планирате приходите си и да разпределите оптимално разходите за регулярната поддръжка.

При форсмажорни обстоятелства FM Center ви помага бързо да остойностите щетите, да разпределите задачите по ремонта и да проконтролирате тяхното изпълнение, така че неудобството за клиентите да е възможно най-кратко.

През едно голямо учебно заведение преминава огромен човекопоток, което от своя страна води до бърза амортизация, както на оборудването, така и на инфраструктурата. FM Center ви позволява да знаете къде се намира и в какво състояние е наличното оборудване.

Системата ви дава инструменти, с които да направите план за поддръжка, да поставите задачи и да следите за изпълнението им. FM Center ви улеснява при следенето на разходите и планирането на бюджета.

Основната идея на Фасилити мениджмънта е намаляване на разходите — за да можем да я реализираме, от решаващо значение е да имаме детайлна информация за тях. FM Center ни позволява да провеждаме по-прозрачно управление на имотите. Сега имаме повече време да се съсредоточим върху основната ни цел — все по-пълното и по-качествено задоволяване на потребностите на клиентите.

Мария Манолова Мениджър на Виена Реал Естейт

Внедряването на FM Center помогна за организирането и систематизирането на всички дейности, свързани с управлението на големия сграден фонд. С помощта на софтуера решихме няколко задачи: обобщихме техническата информация за сградите и наличното в тях оборудване; регламентирахме текущите задачи на колегите и оптимизирахме документооборота в компанията

Новите договори и приемо-предавателни протоколи се генерират директно чрез системата с помощта на предварително създадени шаблони, което до голяма степен облекчава юрисконсулта на компанията. Във FM Center сме въвели типовете шаблони на договорите и оттук нататък само добавяме различната информация за конкретните клиенти, променяме дати.

Търговски Център Европа

Разбира се, спечелихме време, тъй като в момента цялата информация, която ползваме е обединена в една система. Така виждаме и данните, които колегите въвеждат и можем да работим по-лесно с тях.

Светлозара Панайотова Ръководител администриране на обекти в търговска верига Lidl

Бизнес fm

Definition of facility management, approved from the Board of Directors of BGFMA

“Facility management is the integration of processes within an organization to maintain and develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its primary activities”

Facility management is an interdisciplinary field primarily devoted to maintenance and management of assets of companies: cleaning, safety and security, building instalations, BMS, CAFM, telecommunications, HVAC, energy efficiency, parking and fire systems etc.

The facility manager is the one, who should ensure comfort environment for the inhabitants and employees in a building.

BGFMA is a proud member of the following organizations

BGFMA represents most of the leading companies which provide full FM services – technical, infrastructural and commercial; others that provide real estate management services, as well as providers of individual services such as cleaning, IT, maintenance and others. Some of our members are companies with large property portfolios, which had elevated facility management at senior corporate level, such as banks, insurance companies, large outsourcing companies and others. In-house facility managers, as well as property and asset managers are also members of the association.

Currently BGFMA has 72 members and is constantly growing.

Источники:
Бизнес fm
Find out the effective software solution for facility and property management — FM Center. The system is applicable to different business areas.
http://fmcenter.centermine.com/application-bg/
Бизнес fm
Bulgarian Facility Management Association
http://www.bgfma.bg/en/

COMMENTS